פרסומי המכון הלאומי לחקר הבנייה כוללים דוחות מחקר, תקצירי מחקרים, ספרים, מדריכים, וספרי כנס (Proceedings).

דוחות המחקר מסכמים את עבודות המחקר של המכון, המבוצעות על בסיס הזמנות של גורמי מימון שונים. כל הזמנת מחקר מתייחסת לעבודה המתבצעת במסגרת זמן קצובה, בדרך כלל של כשנה אחת, והמחקר מתבצע על פי המטרות הספציפיות שנקבעו בהתאם ליעדי מזמין המחקר ותוכנית המחקר שאושרה על ידו למסגרת הזמן הקצובה. המחקר הבודד מטפל לפיכך ביסודיות בנושא מסוים בגבולות גזרה ברורים ומוגדרים היטב, תוך שימוש בשיטות מחקר עיוניות ו/או ניסוייות, על מנת ללבן את הנקודות הספציפיות אותן תוקף מחקר זה. שם המחקר מבהיר בדרך כלל את נקודת המבט המיוחדת של המחקר. כדי לברר היטב במה עוסק דוח מחקר ספציפי אפשר לעיין בתקצירי המחקרים. ממצאי כל מחקר בודד תקפים בגבולות הגזרה שלו, והוא לא נועד ואינו יכול לפתור את מכלול הסוגיות ופערי הידע הקיימים בכל התחום אליו שייך המחקר. בהתאם לכך פעולות יישום המבוססות על ממצאי מחקר הן על אחריותו המלאה והבלעדית של המיישם ומחייבות זהירות וחקירה של השפעת תהליך היישום על התוצאות בפועל, ומעקב ממושך על מנת לברר את הממשקים בין התנאים בהם בוצע המחקר לבין התנאים בפועל הקיימים במגוון המקומות והזמנים בהם מיושמים פרויקטי הבנייה.

מדריכים מסכמים ידע מן הספרות הבינלאומית וממחקרים שבוצעו בישראל וייעודם העיקרי הוא כחומר לימוד לסטודנטים ו/או לאנשי מקצוע המעוניינים ללמוד ולהכיר את ההיבטים העיוניים והמעשיים של התחום הנדון בצורה שיטתית ומעמיקה. פרסומים אלה אינם מספקים מרשמי ביצוע, ואין לראות בהם או להשתמש בהם כמפרטי יישום לפרויקט בנייה ספציפי כלשהו, בו צוות הפרויקט אחראי לתכנון, לתכן, לניהול ולביצוע של כל פרטי הפרויקט בהתאם לתקנות והתקנים התקפים, ולהכנה מלאה של כל מסמכי הפרויקט על אחריותו המלאה והבלעדית.

יצא פרסום מיוחד של "מדיניות לאומית בתחום הבנייה" בהשתתפות המכון הלאומי לחקר הבנייה וגורמים נוספים בטכניון (ניתן להורדה)