madrihim.xlsx
מס'שם המדריךחוקריםשנהתחום
32מדריך לביצוע עבודות בנייהלויפר א.1988ניהול וביצוע
35 חומרי בנייה - תכונות ושימושים חלק ראשון: חומרי מליטה, מלט ובטוןסורוקה י.1989חומרים
92 חומרי בנייה - תכונות ושימושים חלק שני: טכנולוגיה של בטוןסורוקה י.1990חומרים
190 מדריך לתכן מערכת תקרה מרוכבות עם שלד פלדההנאור א, ברדיצ'בסקי י1992מבנים
220מדריך לתכנון הביצוע של פרוייקטי בנייהלויפר א, ורשבסקי א, רוזנפלד י1993ניהול וביצוע
235בדיקת כדאיות של פרוייקטים הנדסייםורשבסקי א.1993ניהול וביצוע
275חישוב כמויות של עבודות בנייהסורוקה י.1995חומרים
293 מדריך לתכן רכיבים מפרופילים דקי דופן מעוצבים בקרהנאור א, ברדיצ'בסקי י, רוטנברג א1999מבנים
297מדריך למבני פלדה - דוגמאות מספריות ועזרי חישוב לפי חוקת מבנה הפלדה (ת"י 1225 חלק 1) (מהדורה מתוקנת)רוטנברג א, ליבוביץ א1997מבנים
304מדריך למערכות מתועשות של סריגים מרחבייםהנאור א1996מבנים
305 מבוא למבנים: יסודות תכן והתנהגות מבנים (מהדורה שנייה)הנאור א.2006מבנים
314אלמנטי בטון דרוך טרומיים - עקרונות תכנוןפרוסטיג י1996מבנים
336חומרים פלסטיים בבנייה, חלק א'פוטרמן מ.1986חומרים
342מדריך לתיקון וחיזוק מבנים באמצעות אפוקסיפרחי ד, ינקלבסקי ד, עדין מ1996מבנים
438בטון דרוך בדריכת אחר - עקרונות תכנוןפרוסטיג י2001מבנים
440 מדריך לתכן מערכות מבנים מפרופילים דקי דופן מעוצבים בקרהנאור א, ברדיצ'בסקי י, רוטנברג א2001מבנים
510מדריך להגנת בניינים חדשים בפני גז ראדוןקובלר ק.2005חומרים
630 עקרונות תכן אדריכלי מודע רעידות אדמהינקלבסקי ד., סבר מ., שוורץ. ס, זרובבל א.2011מבנים
640 עקרונות תכן של מבנים לעמידות בפני פיצוץינקלבסקי ד., שורץ ס.2012מבנים